top of page

תפיסת תפקיד רכז הנוער

מדינת ישראל בנתה לאורך השנים מערכות שמטרתן לתת מענה לנוער מעבר לשעות הלימודים.

התחום החברתי קהילתי (הבלתי פורמלי)  פועל דרך יחידת הנוער ברשות, ע”י המנהל ,הרכזים ,עובדי ומדריכי הנוער האמונים על הכרת הנוער והובלתו.

תחום זה הינו משמעותי ביותר בקרב מתבגרים,  ובעל פוטנציאל גדול ביותר בפיתוח האישיות והזהות של בני הנוער מתוך חופש ובחירה.

אנו מאמינים שחובתם של עובדי הנוער להגיע לכל נער ונערה, לכל אחד ואחת, במערכות החברתיות קהילתיות ולהוות גורם משמעותי בהעצמה ופיתוח של דור העתיד.

רציונל עבודה של רכז נוער:

א.  מיפוי בני הנוער בשכונה

ב. מיפוי וזיהוי קבוצות שונות בשכונה

ג. איתור בני נוער בסיכון והפנייה לטיפול פרטני

ד. קשר אישי עם בני הנוער

ה. פתיחת קבוצות תוכן תהליך

ו. מיצוב  תדמיתי של הנוער, עשייה חיובית

תיאור התפקיד :

  • מאתר ויוצר קשר עם בני נוער בקהילה גילאי 14-18.

  • מאבחן ומעריך צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה .

  • בונה, מגבש ומדריך קבוצה/קבוצות נוער, המתלכדות על בסיס הצרכים, הרצונות ותחומי העניין המשותפים .

  • יוזם, מכין ומפעיל עם הקבוצות הנ”ל תוכניות חינוכיות המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה הקבוצה עם מטרות חינוכיות-חברתיות-קהילתיות .

  • מעריך הערכה שוטפת את תהליך ביצוע התוכנית מול המטרות שנקבעו .

  • יוצא ומשתתף עם הקבוצה/ות בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: טיולים, כנסים, ומחנות נוער .

  • במקביל ובנוסף לעבודה החברתית-קבוצתית, מקיים ומטפח קשרים אישיים עם בני נוער על מנת לשמש להם כ”אוזן קשבת” ולסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות .

  • מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה .

  • משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות ובהשתלמויות, ולוקח חלק בתכנון ובהפעלת אירועים מרכזיים .

  • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך התרבות והספורט

מתוך אוגדן הגדרת תפקידים משרד החינוך מנהל חברה ונוער

bottom of page