top of page

נוער דתי

עמותת טמיר פועלת לחיזוק הזהות הציונית דתית בקרב מתבגרים דתיים אל מול אתגרי התקופה והעולם המודרני.

 

בני הנוער הדתי חיים בין שני עולמות מנוגדים הנראים לעיתים סותרים: עולם הקודש ועולם החול.

הדבר יוצר בלבול וקושי בגיבוש הזהות ולעיתים  אף למשבר זהות. 

החיים בעולם מודרני, אינדיבידואלי, אוניברסלי עומד בסתירה לעולם שמרני בו יש צפייה להמשכיות המסורת והסמכות ההורית והרבנית.

לנוער הדתי מאפיינים וגורמי סיכון ייחודיים הדורשים הבנה, רגישות תרבותית ושרשרת של מענים מותאמים.

עמותת טמיר פועלת לקידום מתן המענים האלו:

עמותת טמיר פועלת ל:

פיתוח מענים מקצועיים לנוער הדתי ברמה העירונית והארצית.

פעילות וסדנאות לחיזוק הזהות הציונית דתית בקרב הנוער הדתי.

פיתוח ידע מקצועי לעובדי נוער דתי.

 

 

פעילות מרכזית:

הפעלת רכזי נוער דתי בערים בעלי ריכוז דתי גבוה.

ליווי עובדי נוער ביחידות הנוער.

הכשרות הרצאות וסדנאות לעובדי נוער.

ייעוץ לרשויות בנושא נוער דתי.

bottom of page